Енглески 3

Циљ и исход предмета

Овладавање граматичким структурама, проширивање вокабулара из области струке, комуникација у
стварним комуникационим ситуацијама, увод у пословни енглески, писање мејлова.
Правилно користећи граматичке структуре, као и вокабулар из области информационих технологија,
студенти се оспособљавају за критичко мишљење на различите теме. Способни су да прате стручну
литературу на енглеском, као и да самостално истражују и излажу теме из области струке. Учествују у
дебатама.Такође се припремају за пословне разговоре, вођењем интервјуа и писање пословних мејлова.

Теоријска настава

Усвајање и увежбавање језичких вештина које доприносе компетентној употреби енглеског језика, у свим
областима рада: превођење, кореспонденција, лекторисање, усмена комуникација. Осим основне четири
језичке вештине (говор, писање, читање и слушање) такође се развијају и вештине усменог и писменог
превођења. Услови за постизање Ц2 нивоа језичке компетенције по ЗЕО (CEFR – Common European Frame
of Reference).

Практична настава

Обрада савремених стручних текстова на енглесконм језику везаних за различите аспекте и области
рачунарске струке. Развијање стратегија за разумевање стручног текста као сто су: skimming, scanning,
comparing sources, using context, using background knowledge итд. Овладавање најчешћим терминима везаним
за струку и усмерење. Усвајање језичких функција као што су: поређење, класификовање, исказивање сврхе
или функције, описивање саставних делова, узрочно последичних веза и сл.

2910-engleski-3