Графички дизајн

Циљ предмета

Циљ је да студенти ревидирају и употпуне сазнања о историјским и савременим темама
графичког дизајна, те да истраже референце релевантне за дизајнирање штампане форме
докторског уметничког пројекта.

Исход предмета

Студенти утврђују и надграђују знања о обликовању графичких медија, а посебно вишестраних
графичких публикација. Утврђују и надграђују знања о линијама историјског развоја графичког
дизајна. Оспособљавају се за критику стања дизајна код тематских публикација из домена
савремене уметности.

Садржај предмета

Теоријска настава

Студенти уче о теорији дизајна кроз три тематске целине: 1) кроз критику модернистичких
пројеката дизајна, посебно дизајна у СФРЈ; 2) кроз критику дизајна као артифицијелног
(индустријског) средства посредовања између знаковне производње и потрошње; 3) кроз
критику постмодернистичких пројеката дизајна, посебно у контексту политичке и економске
транзиције.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце релевантне за графичко
обликовање дисертације, односно конципирају дизајн штампане форме сопственог завршног
рада на докторским академским студијама.

6355-graficki-dizajn-3