Графички пројекти 2

Циљ и исход предмета

Циљ изучавања предмета је усавршавање знања о савременим темама и специјализованим областима
графичког дизајна (са акцентом на дизајнирању плаката). Уједно, циљ изучавања предмета је
оспособљавање студената за сарадњу са институцијама које делују у пољу културе и за чији је рад пресудно
оглашавање програмских активности – попут галерија, библиотека, музеја, позоришта итд.
Исход учења је сазнање о процесима и постулатима дизајнирања плаката различитог садржаја и намене.
Студенти се оспособљавају за употребу обликовних елемената у функцији оглашавања идеје, односно
промоције, најаве и документовања одређеног садржаја. Исход учења је знање о поетским и естетским
одредницама савременог графичког дизајна, практично потврђено серијом дизајнерских радова (графичких
листова) који илуструју, промовишу и оглашавају одговарајући креативни садржај (програм, наступ,
извођење или догађај).

Теоријска настава

Графички дизајн – компаративна анализа савремених тенденција; Основне линије историјског развоја
графичког дизајна; Случајеви авангардног деловања у контексту графичког дизајна; Графички дизајн као
серијална уметност; Тезе о дизајну у транзицији; Покрет и сугестија трајања у графичком дизајну;
Визуелизација звучних квалитета; Конципирање и планирање етапа и исхода радног процеса у домену
дизајнерске праксе; Пројекције форме представљања одабраног наступа, извођења или догађаја у сфери
културе и уметности (оглашавање програмских активности).

рактична настава

Израда серије фотографија или илустрација релевантних за дизајн графичке форме представљања одабраног
креативног садржаја; Проблеми просторне организације (поставке) графичких листова; Реализација вежби:
(1) филмски плакат, (2) позоришни плакат, (3) изложбени плакат; (4) ангажовани плакат; (5) фестивалски
плакат; (6) Тематски календар.

5719-graficki-projekti-2