Grafički projekti 2

Cilj i ishod predmeta

Cilj izučavanja predmeta je usavršavanje znanja o savremenim temama i specijalizovanim oblastima
grafičkog dizajna (sa akcentom na dizajniranju plakata). Ujedno, cilj izučavanja predmeta je
osposobljavanje studenata za saradnju sa institucijama koje deluju u polju kulture i za čiji je rad presudno
oglašavanje programskih aktivnosti – poput galerija, biblioteka, muzeja, pozorišta itd.
Ishod učenja je saznanje o procesima i postulatima dizajniranja plakata različitog sadržaja i namene.
Studenti se osposobljavaju za upotrebu oblikovnih elemenata u funkciji oglašavanja ideje, odnosno
promocije, najave i dokumentovanja određenog sadržaja. Ishod učenja je znanje o poetskim i estetskim
odrednicama savremenog grafičkog dizajna, praktično potvrđeno serijom dizajnerskih radova (grafičkih
listova) koji ilustruju, promovišu i oglašavaju odgovarajući kreativni sadržaj (program, nastup,
izvođenje ili događaj).

Teorijska nastava

Grafički dizajn – komparativna analiza savremenih tendencija; Osnovne linije istorijskog razvoja
grafičkog dizajna; Slučajevi avangardnog delovanja u kontekstu grafičkog dizajna; Grafički dizajn kao
serijalna umetnost; Teze o dizajnu u tranziciji; Pokret i sugestija trajanja u grafičkom dizajnu;
Vizuelizacija zvučnih kvaliteta; Koncipiranje i planiranje etapa i ishoda radnog procesa u domenu
dizajnerske prakse; Projekcije forme predstavljanja odabranog nastupa, izvođenja ili događaja u sferi
kulture i umetnosti (oglašavanje programskih aktivnosti).

raktična nastava

Izrada serije fotografija ili ilustracija relevantnih za dizajn grafičke forme predstavljanja odabranog
kreativnog sadržaja; Problemi prostorne organizacije (postavke) grafičkih listova; Realizacija vežbi:
(1) filmski plakat, (2) pozorišni plakat, (3) izložbeni plakat; (4) angažovani plakat; (5) festivalski
plakat; (6) Tematski kalendar.

5719-graficki-projekti-2