Информациони системи

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима и концептима из области информационих
система и процесом развоја информационог система. Студенти се упознају са начинима и нивоима
кориштења информација у организацији и како информациони систем омогућава побољшање квалитета,
динамике и компететивности.
По завршетку курса, студент има знања о основним појмовима из подручја информационих система, да
разуме феномен информационог система, процесе и фазе његовог развоја и примене у пословним и
организационим сврхама. Студенти поседују знања за учествовање у анализи процеса и података
једноставног информационог система те поседују основна знања о безбедности и етичким постулатима у
овој области.

Теоријска настава

Увод у информационе системе. Архитектура информационог система. Информациони системи у
организацији и пословању. Модели развоја информационог система. Функционално моделовање.
Информационо моделовање. Технике структурне систем анализе (снимање стања, дијаграми процеса, мини
спецификације, речник података). Релационо моделовање трансакционих података. Системи за управљање
базама података. Стандардизација у пројектовању информационих система. CASE алати: појам и врсте.
Имплементација информационих система. Употреба и одржавање информационих система. Аналитичка
обрада. Информациони системи за подршку одлучивању. Интелигентни информациони системи.
Дефиниција, компоненте и врсте. Основе електронског пословања. Безбедност информационог система.
Мерење успешности информационог система. Етички принципи у области информационих система.

Практична настава

Структурна систем анализа са примерима. Структура и садржај речника података. Основе моделирања
података. Примери пројектовања релационих база података. Прављење табела. Примери за упитни језик
SQL. Разрада студија случајева неких информационих система, Анализа поједних модула и доступних
софтверских пакета.

2911-informacioni-sistemi