Инжењерске методе оптимизације

Циљ и исход предмета

Основни циљ предмета је стицање знања о врстама метода оптимизације и могућностима њихове примене при решавању инжењерских проблема. Анализа модела и проблема примене метода оптимизације. Примене нумеричких метода, метода динамичког програмирања и глобалне оптимизације.

Теоријска настава

Основи оптимизације: поставка и класификација проблема оптимизације. Целобројно програмирање: Гомори метода одсецања, алгоритам, бинарно и програмирање. Генетски алгоритам за дискретно програмирање. Динамичко програмирање. Директне методе делимичног претраживања. Глобална оптимизација. Монте Карло метода: метода статистичког узорковања; рачунарске симулације. Теорија игара. Вишекритеријумска оптимизација: Pareto оптимизација. Примене у пројектовању дигиталних филтара, дигиталних предиктивних система управљања, оптималне расподеле силе код роботских система и вишекорисничке детекције у бежичним комуникационим каналима.

Студијски истраживачки рад

Примена софтверских пакета за анализу и примену метода оптимизације. Примена метода оптимизације у задатим ситуацијама. Кроз студијски истраживачки рад студент, проучавајући научне часописе и осталу литературу самостално продубљује градиво са предавања. Уз рад са наставником студент се оспособљава за самостално писање научног рада.

3602-inzenjerske-metode-optimizacije