Inženjerske metode optimizacije

Cilj i ishod predmeta

Osnovni cilj predmeta je sticanje znanja o vrstama metoda optimizacije i mogućnostima njihove primene pri rešavanju inženjerskih problema. Analiza modela i problema primene metoda optimizacije. Primene numeričkih metoda, metoda dinamičkog programiranja i globalne optimizacije.

Teorijska nastava

Osnovi optimizacije: postavka i klasifikacija problema optimizacije. Celobrojno programiranje: Gomori metoda odsecanja, algoritam, binarno i programiranje. Genetski algoritam za diskretno programiranje. Dinamičko programiranje. Direktne metode delimičnog pretraživanja. Globalna optimizacija. Monte Karlo metoda: metoda statističkog uzorkovanja; računarske simulacije. Teorija igara. Višekriterijumska optimizacija: Pareto optimizacija. Primene u projektovanju digitalnih filtara, digitalnih prediktivnih sistema upravljanja, optimalne raspodele sile kod robotskih sistema i višekorisničke detekcije u bežičnim komunikacionim kanalima.

Studijski istraživački rad

Primena softverskih paketa za analizu i primenu metoda optimizacije. Primena metoda optimizacije u zadatim situacijama. Kroz studijski istraživački rad student, proučavajući naučne časopise i ostalu literaturu samostalno produbljuje gradivo sa predavanja. Uz rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada.

3602-inzenjerske-metode-optimizacije