Историја дизајна

Циљ и исход предмета

Циљ је да студенти науче кључне одреднице историје дизајна и употпуне знање о модерној уметности. Циљ
је да сазнају развојне линије и разумеју укрштања и преношења тенденција у контексту графичког и
индустријског обликовања. Циљ учења предмета је и да се студенати оспособе за апстрактно и критичко
мишљење, те свеобухватно припреме за усавршавање у областима дизајна.
Студенти науче историју дизајна. Продубљују знања о модерној уметности, а посебно о односу дизјана (као
праксе пројектовања за индустријску производњу) и авангардних и неоавангардних покрета. Поимају дизајн
као парадигму модрности. Науче да критички упоређују савремене тенденције графичког и
мултимедијалног дизајна. Уводе се у теорију медија, односно уче да анализирају однос дизајна, науке,
политике и економије.

Теоријска настава

Зачеци модерне; Импресионизам; Art nouveau; Фовизам; Кубизам; Експресионизам; Футуризам;
Конструктивизам; De Stijl ; Bauhaus: Нова објективност; Метафизичка школа; Дадаизам; Надреализам;
Апстрактни експресионизам; Поп арт; Минамална уметност; Концептуална уметност; Сликарство обојеног
поља; Оптичко сликарство; Неоекспресионизам; Дизајн као парадигма модерности; Дизајн као пракса
пројектовања за индустријску производњу; Историја дизајна (студије случаја – El Lissitzky, Aleksaндер
Rodchenko, Lucian Bernhard, Theo Van Doesberg, Walter Gropius, Laszlo Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Ludwig
Mies van der Rohe, Jan Tschichold, Joseph Albers, Armin Hofmann, Joseph Müller-Brockman, Walter Herdeg,
Alvin Lustig, Hans Hillmann, Giorgetto Giugiaro, Otl Aicher, Paul Рand, Lou Dorfsman, Yusaku Kamekura, Ikko
Tanaka, Shigeo Fukuda, Alvar Aalto, Florens Knoll, Milton Glaser, Massimo Vignelli, Paula Scher, Barbara
Kruger, Christoph Niemann); Дизајн и авангарде; Дизајн и мода; Увод у теорију дизајна.

Практична настава

Расправа тема представљених предавањем. Вежбе писања из домена теорије дизајна.

1 thought on “Историја дизајна”

Comments are closed.

5708-istorija-dizajna