Историја уметности

Циљ и исход предмета

Циљ је да студенти науче кључне одреднице историје уметности. Циљ је да поимају развојне линије и
разумеју укрштања и преношења тенденција обликовања у контексту сликарства, вајарства и архитектуре.
Студенти се уводе у историју уметности старог века, средњег века и новог века. Оспособљени су да
препознају и критички пореде обликовне квалитете у синхронијској и дијахронијској перспективи.
Мотивишу се да изуче тенденције у модерној уметности, посебно у вези раних авангарди. Уводе се у
теорију уметности, односно уче да критички анализирају однос уметности, науке, политике и економије.

Теоријска настава

Појам историје уметности; Египатска уметност (Старо царство, средње и ново царство); Блиски исток
(Сумерска уметност; Асирска уметност; Персијска уметност); Егејска уметност; Грчка уметност (Архајска
ера; Класична ера; Хеленистичка ера); Етрурска уметност; Римска уметност; Ранохришћанска и византијска
уметност; Романичка уметност; Готичка уметност; Ренесансна уметност (Позна готичка уметност; Рана
ренесанса; Висока ренесанса; Маниризам; Ренесанса на северу); Барок; Неокласицизам и романтизам;
Реализам; Импресионизам; Увод у уметност XX века. Авангарде.

Практична настава

Расправа тема представљених предавањем. Вежбе писања о уметности (од критике до есеја).

5705-istorija-umetnosti