Кибернетика

Циљ и исход предмета

Припрема и упознаје студенте са основим појмовима, уводи појам техничких система, увођење појма управљања, појам улаза, појам излаза, појам стабилности. Студент се упознаје и усваја све основне појмове у домену упрвљања техничким системима. Дефиниција и класификација система, оспособљавање за развој основних програмских подршки управљачких система. По завршетку курса студент разуме појам техничког система, улазне и излазне величине, параметре система, моделовање система. Оспособљен је за разумевање појма управљања техничким системима и у могућности је да оцени и реализује стабилност система.

Теоријска настава

Упознавање са настанком и појмом кибернетике. Уводи се појам система и кретање система, Дефинише се стања система, и уводи модел система. Дефинипу се и уводе величине као што су улазне величине система, излазне величине система, стабилност система. Увођење појма управљања системом. Дефинишу се основни управљачки принципи система, мерење улазних и излазних величина. Уводи се појам грешке и мерење грешке. Како грешка утиче на стање система и како се путем грешке управља системом.

Практична настава

Математичка дефиниција стања система. Математичко моделовање система, прости математички модели. Улазне величине, типови, дефиниција. Излазне величине, типови дефиниција. Дефинисање појма грешке и њено одређивање. Како се мери грешка у реалном систему. Управљање системом путем минимизације грешке. Основни управљачки закони, PID регулатор.

6438-kibernetika