Konvergentne mreže i servisi

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je sticanje znanja o karakteristikama konvergentnih mreža i servisa, tehnikama i principima projektovanja konvergentnih sistema, metodama za analizu servisa u multiservisnom okruženju i principima za rešavanje problema i optimazaciju ovih sistema.e. Student poseduje znanja o principima, karakteristikama, performansama i konceptima vezanim za dizajn i implementaciju konvergentnih mreža. Može da izvrši analizu postojeće mreže i sistema, po svim slojevima, i da na osnovu dobijenih parametara predloži i samostalno projektuje rešenje za implementaciju konvergentne mreže, kao i da definiše sve potrebne protokole, parametre servisa i prenosa.

Teorijska nastava

Koncept konvergentnih mreža. Tehnologije. Protokoli. Projektovanje konvergentnih mreža – zahtevi i ograničenja, pregled ‘Frejmvork’ struktura, metodologije projektovanja, dizajn, protokoli, ograničenja, optimizacija sistema. Projektovanje LAN, WAN, MAN mreža, kao i mreža za skladištenje podataka (standardi, protokoli i rešenja). Upravljanje mrežom, definisanje i izbor protokola, softverskih alata. Definisanje nivoa servisa i procedura. Prenos multimedijalnih sadržaja kroz mrežu. Standardi. Protokoli. Digitalizacija i prenos audio i video signala. Multimedijalne aplikacije. IP telefonija, Video/ IPTV, video na zahtev – standardi, struktura i tehnička rešenja. Optimizacija i kvalitet servisa. Projektovanje mreža nove generacije – nove tehnologije i rešenja.

Praktična nastava

Analiza konvergentnih mreža na praktičnim (realnim) primerima ’Case Study’- analiza dizajna, protokola i servisa, merenje parametara vezanih za prenos različitih aplikacija i servisa. Projektovanje konvergentnog sistema na bazi definisanih zahteva , korišćenjem različitih alata. Dizajn i projektovanje polisa za kvalitet servisa u konvergentnim mrežama, uključujući izbor protokola, metodologije, definisanje parametara prenosa. Projektovanje sistema za upravljanje, nadgledanje i rešavanje problema u konvergentnoj mreži.

5739-konvergentne-mreze