Корективи облика

Циљ предмета

Циљ је да се студенти оспособе за увођење сопствене уметничке праксе (из домена дигиталне
уметности) у контекст амбијенталне уметности (environmental art). Циљ је да се оспособе за
сувисло и целисходно уобличавање поставке (дигиталне) уметности у галерисјким и другим
изложбеним просторима. Циљ је да испитају однос дигиталне и амбијенталне уметности.

Исход предмета

Студенти поимају амбијент као збирни и напоредни доживљај простора и облика у простору,
где се (расветом и распоредом) елемената изискује кретање посматрача, тј. пролажење
између, поред или около елемената инсталације, тако да интерактивни дисплеји и сродни
медији — надасве са простором као визуелним континуумом — служе да се испровоцира
мишљење о природи уметности. Студенти уче да планирају и пројектују бихевиоралне
ситуације у вези сазнања и истраживања простора. Уводе се у историју и теорију амбијенталне
уметности.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам амбијенталне уметности; Антиципације амбијенталне уметности (Курт Швитерс и Ел
Лисицки); Де Стијл и Баухаус; Неодадаистички и флуксус амбијенти; Однос скулпторског и
амбијенталног; Амбијенти процесуалне уметности (ready-made и land art, светлосни и
кинетички амбијенти, звучни амбијенти); Амбијенти минималне и постминималне уметности;
Амбијенти концептуалне уметности; Амбијенти вишемедијске уметности; Амбијенти
хоризонталне пластике; Амбијенти дигиталне уметности (виртуелни и сајбер простори);
Простор, светлост, звук и кретање посматрача као одреднице амбијенталног уметничког дела;
Амбијенти у архитектонском ентеријеру; Амбијенти у урбаном простору; Амбијенти у природи;
Материјал и облик; Површина као граница материјала; Однос функције и облика; Перцепција
облика; Облик и слика; Инсталација (просторни распоред слика, скулптура, објеката и
конструкција); Перцептивни перформанс у виртуелном простору; Објекат и наратив;
Интерактивни наративи и базе података; Граничне вредности стварног и виртуелног простора.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти реализују вежбе анализе и конципирања
амбијенталних инсталација.

6356-korektivi-oblika