Квалификациони испит из дигиталних медија

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти ревидирају и употпуне сазнања о рецентној софтверској
инфраструктури за дизајн мултимедија, посебно у домену UX дизајна (user experience design) и
дигиталног композитинга (digital compositing).

Исход предмета

Студенти ревидирају и употпуњују сазнања о софтверима за дизајн мултимедија, за UX дизајн,
за монтажу и обраду видеа, за анимацију и моделовање, те за производњу векторске и
растерске графике. Инсистира се на одговарајућој информатичкој писмености као услову за
усавршавање и креативно мишљење у контексту дигиталне уметности и мултимедијалног
дизајна, односно софтверски детерминисане производње.

Садржај предмета

Студијски истраживачки рад

Студенти се оспособљавају да – код планирања и извођења процеса дизајнирања –
манипулишу хетерогеним ресурсима. У склопу студијског истраживачког рада студенти изводе
вежбе монтаже и колор корекције видеа, где типографска, илустраторска и фотографска
решења употребљавају као чиниоце композитинга. Генеришу производе који се морфолошки
одређују начином употребе и партиципацијом више корисника. Врше упоредну анализу
одабраних референци (процедура и исхода рада) из домена мултимедијалног дизајна.

6349-kvalifikacioni-ispit-iz-digitalnih-medija