Линеарно и целобројно програмирање

Линеарно програмирање (симплексна метода, теорија дуалности, анализа осетљивости, методе унутрашње тачке, методе декомпозиције), теорија полиедара (дефиниција и димензија полиедара, опис полиедара употребом пресека, опис полиедара употребом тачака и екстремних зрака, поларност, полиедарне везе између линеарних и целобројних програма), целобројно програмирање (теорија валидних неједнакости, ваљане неједнакости за 0-1 кнапсацк политопови, валидне неједнакости за политоп симетричног путујућег трговца, Лагранжова релаксација и дуалност, гранање и органичавање употребом релаксација линеарног програмирања, генералисани алгоритми пресечне равни).

2940-linearno-i-celobrojno-programiranje