Моделовање

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да се студенти упознају са различитим алатима и поступцима 3Д моделовања, развијања UV мреже, текстурисања, материјализације, виртуелне расвете и рендеринга.

Студенти се упознају се са феноменом скулптуре и са методама скулпторског мишљења простора. Студенти се уводе у обликовање просторних инсталација и поставку скулпторских форми. Оспособљавају се за усавршавање у домену софтверског 3Д моделовања. Студенти упознају целокупан поступак израде окружења и актера за потребе анимације применом 3Д технологије.

Теоријска настава

Теоретска настава подразумева упознавање са различитим концептима и поступцима 3Д моделовања, разумевање одговарајуће топологије 3Д геометрије, поступцима текстурисања и материјализације, поступцима примене 3Д расвете и рендеринга.

Практична настава

Практична настава подразумева примену алата и поступака потребних за успешно генерисање, текстурисање, осветљавање и рендеринг 3Д геометрије. Практична настава се изводи у програмима Autodesk Маyа и Adobe Substance 3D Painter.

5704-modelovanje