Мултимедијални рачунарски системи 1

Циљ и исход предмета

Упутити студенте у основе мултимедијалних рачунарских система, превасходно као глобалних
мултимедијалних платформи. Предмет Мултимедијални рачунарски системи 1 (уз предмет Дизајн и
информационе технологије 2) треба да пружи знања неопходна за реализацију уметничких и комерцијалних
пројеката који користе веб као медиј дистрибуције.
Студенти су у стању да функционоално повежу (међусобно прилагоде) хетерогене аудио-визуелне форме и
мултимедијалне рачунарске системе. Познају природу веба као дистрибуираног медија и медија за
дистрибуцију мултимедијалних садржаја. Умеју да осмисле и реализују мултимедијалне пројекте који се
ослањају на веб као инфраструктуру и медиј.

Теоријска настава

Студенти се упознају са својствима хардвера, мрежа и софтвера која им омогућавају ефикасну употребу у
контексту креације и дистрибуције мултимедијалних садржаја посредством веба. Анализирају предности и
мане различитих рачунарских система и пакета програма како би били у стању да оптимално осмисле и
реализују сопствене мултимедијалне пројекте. Уче да користе широки дијапазон софтверских и хардверских
решења у циљу стварања јединственог комерцијалног или уметничког производа.

Практична настава

Практична настава прати садржаје из теоријске наставе. Студенти се уче да моделирају, симулирају и
реализују мултимедијалне сервисе, ресурсе и пројекте.

5716-multimedijalni-racunarski-sistemi-1