Обликовање сцене

Циљ и исход предмета

Циљ изучавања предмета је стицање базичних знања у домену теорије и праксе сценске архитектуре,
технике и дизајна.
Студенти сазнају начела сценског дизајна. Оспособљавају се за разумевање и поређење трендова у
обликовању сценске слике. Сазнају интердисциплинарни карактер сценског дизајна, односно корелације
архитектонских и позоришних елемената код креирања сценског догађаја. Уводе се у сценску архитектуру и
технику.

Теоријска настава

Студенти уче одлике (елемената) сценске слике. Уче о сценском дизајну као интердисциплинарној
уметничкој пракси која интегрише архитектуру, те позоришне и визуелне уметности. Уче основне појмове
сценографије и стандарде креирања сценске слике код различитих сценских догађаја. Уче медије сценског
дизајна. Упознају се са позоришним и ванпозоришним праксама сценског дизајна.

Практична настава

Студенти (кроз практичне вежбе) креирају однос простора и догађаја. Одређену драмску радњу доводе у
везу са избором и обликовањем простора, тј. стављају место у функцију радње.

5713-oblikovanje-scene