Обрада сигнала у комуникацијама

Циљ и исход предмета

Познавање метода за фреквенцијску анализу дигиталних сигнала и метода за пројектовање и примену дигиталних филтара у телекомуникацијама. Изучавање и анализа телекомуникационих сигнала. Студент разуме примену фреквенцијских трансформација за анализу телекомуникационих сигнала. Оспособљен је за примену алгоритама брзе Фуријеове трансформације у анализи спектралних особина сигнала у телекомуникацијама. Студент примењује методе за пројектовање дигиталних филтара према жељеним спецификацијама.

Теоријска настава

Основни дискретни сигнали: преглед фреквенцијских особина сигнала, примена фреквенцијских трансформација. Појам и примена дискретне Фуријеове трансформације и алгоритма FFT у дигиталној обради сигнала. Примена з-трансформације за анализу дискретних система. Филтри бесконачног импулсног одзива. Дизајн дискретних филтара бесконачног импулсног одзива – IIR. Филтри коначног импулсног одзива. Пројектовање дискретних филтара коначног импулсног одзива линеарне фазе – FIR линеарне фазе. Стохастичка и адаптивна обрада сигнала. Случајни процеси, спектрална представа случајних процеса, оптимални адаптивни филтри. Интерполација и одабирање сигнала. Квантизација. Увод у вишебрзинску обраду сигнала: децимација и интерполација. Увод у обраду слике у звука. Практичне примене у дигиталним телекомуникацијама.

Практична настава

Примена софтверских пакета GNU Octave, Matlab за анализу дискретних сигнала. Израчунавање спектра сигнала употребом FFT алгоритма. Представљање система софтверски. Одређивање фреквенцијског одзива система, положаја полова и нула. Пројектовање дигиталних филтара уз помоћ рачунара. Стохастичка и адаптивна обрада сигнала на рачунару.

5741-obrada-signala-u-komunikacijama