Optičke komunikacije

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je sticanje znanja o: karakteristikama optičkog prenosa; arhitekturi i karakteristikama optičkih komponenti; karakteristikama prenosa informacija optičkim vlaknima; arhitekturi i karakteristikama pristupnih, metro i core optičkih mreža; principima dizajna i modelovanja optičkih mreža i sistema.
Po završetku kursa student poseduje znanja o principima, karakteristikama, i konceptima vezanim za prenos informacija optičkim vlaknima, karakteristikama i arhitekturi optičkih komponenti; karakteristikama i arhitekturi različitih optičkih sistema prenosa, integraciji optičkih mreža i sistema sa drugim tehnologijama, dizajnu i modelovanju optičkih komenti i sistema. Može samostalno da analizira i integriše optičke komponente u različite mrežne scenarije; da analizira performanse sistema koji sadrži različite optičke komponente; da projektuje optički sistem na bazi definisanih zahteva kao i sve potrebne komponente i njihove karakteristike.

Teorijska nastava

Karakteristika optičkih vlakana (opis, karakteristike prenosa, talasne dužine, hromataska disperzija, polarizaciona mod-disperzija (Polarization Mode Dispersion), disperzija, gubici u optičkim vlaknima, nelinarni optički efekti. Optički predajnici – LED diode, poluprovodni laseri, kontrola modova, karakterisitke lasera, arhitektura predajnika. Optički prijemnici – standardni foto-detektori, dizajn prijemnika, šum prijemnika, osetljivost prijemnika, opadanje osetljivosti, performanse prijemnika. Sistemi sa više kanala, WDM Lightwave sistemi, WDM komponente, WDM sistemske performanse, Time-Division Multiplexing sistemi (TDMA), multipleksiranje nosioca, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Code-Division Multiplexing (CDMA), koherentni sistemi, modulacije, polarizacija, BER i osetljivost prijemnika, performanse sistema, tehnologije za optički prenos, optičke mreže, pristupne mreže, metro mreže, core mreže, metodologije za projektovanje optičkih mreža, analiza zahteva i definisanje parametara prenosa, modelovanje optičkih sistema.

Studijski istraživački rad

Projektovanje optičkih komponenti na bazi definisanih zahteva, izbor sistema za prenos i definisanje parametara prenosa u realnim uslovima; Modelovanje komponenti; Analiza zahteva definisanih u okviru studije slučaja – analiza zahteva i okruženja. Izbor alata za projektovanje i metodologije za projektovanje. Modelovanje sistema. Projektovanje različitih optičkih sistema na bazi definisanih zahteva. Analiza opcija za integraciju optičkih sistema sa drugim tehnologijama i tipovima mreža.

6068-opticke-komunikacije