Основи електронике

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање основних знања из области електротехнике и електронике. По завршетку курса, студент има основна знања о принципима и законитостима у електротехници. Оспособљен је за разумевање и решавање једноставнијих аналогних електричних и електронских кола. Упознат је са принципом функционисања аналогних електронских компонената као и облашћу њихове примене.

Теоријска настава

Основни појмови о електрицитету. Електрично поље. Потенцијал. Проводници и диелектрици. Кола са сталним струјама. Први и други Кирхофов закон. Методи решавања једначина електричног кола: метод контурних струја и метод потенцијала чворова. Tevenenova и Nortonова теорема. Магнетско поље. Магнетски флукс. Основни закони. Међусобна индуктивност и самоиндуктивност. Кола са простопериодичним струјама. Представљање простопериодичних електричних величина помоћу фазора и комплексног рачуна. Методи решавања кола са простопериодичним побудама. Проста RLC кола. Основни појмови о прелазним режимима. Временски и фреквенцијски домен. Фуријеови редови и Фуријеова трансформација. Основи физике полупроводника. Диода. Појам радне тачке. Транзистори са ефектом поља. Појам појачања, улазне и излазне отпорности. Основне појачавачке спреге. Биполарни транзистори. Основне појачавачке спреге. Диференцијални појачавач. Operaциони појачавач. Основне примене операционих појачавача.

Практична настава

Кола једносмерне и наизменичне електричне струје. Примери функционисања основних електронских компонената као и једноставних аналогних електронских кола.

3022-osnovi-elektronike