Основи информационих технологија

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима и концептима рачунарства и информатике са
корисничког аспекта, што укључује упознавање са основама комуникације човек-рачунар и кориштења
основних рачунарских апликација. Студенти се упознају са концептом, значењем и применом
информационих технологија у модерном друштву те односом информационих технологија према осталим
дисциплинама рачунарства. Наставне целине су уводи у поједине области на осталим предметима, те је циљ
предмета да се попуне празнине у знању из претходног информатичког образовања.
По завршетку курса, студент има знања о основним појмовима из подручја и информационих технологија у
целини, моћи ће да примени основна знања о ИТ у пракси и припремиће се за лакше схватање осталих
предмета на студијском програму. Студенти ће кроз самостални рад на вежбама бити усмерени на
прихватање знања о ИТ пројектима, принципима развоја и примене готових ИТ решења у пракси.

Теоријска настава

Увод у информационе и комуникационе технологије. Примена информационих технологија у савременом
друштву. Пословни процеси и њихове карактеристике. Дигитална обрада података. Информациони систем и
његове компоненте. Софтверска подршка савремених рачунара. Управљање развојним пројектима у области
информационих технологија. Реинжењеринг пословних процеса. Интеграциони процеси. Апликациони
домени информационих технологија.

Практична настава

Примена информационих технологија у савеменом друштву. Улоге у пројектима развоја информационих
технологија и пројектима развојних процеса у којима се примењују информационе технологије. Праћење
реализације пројеката. Пројектни тимови. Примена информационих технологија у другим рачунарским
дисциплинама. Примена у природним наукама, медицини, пољопривреди, лингвистици, социологији и
психологији. Пословне апликације, апликације у правном систему, е-пословање, производња, обазовање,
забава.

2900-osnovi-informacionih-tehnologija