Osnovi informacionih tehnologija

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i konceptima računarstva i informatike sa
korisničkog aspekta, što uključuje upoznavanje sa osnovama komunikacije čovek-računar i korištenja
osnovnih računarskih aplikacija. Studenti se upoznaju sa konceptom, značenjem i primenom
informacionih tehnologija u modernom društvu te odnosom informacionih tehnologija prema ostalim
disciplinama računarstva. Nastavne celine su uvodi u pojedine oblasti na ostalim predmetima, te je cilj
predmeta da se popune praznine u znanju iz prethodnog informatičkog obrazovanja.
Po završetku kursa, student ima znanja o osnovnim pojmovima iz područja i informacionih tehnologija u
celini, moći će da primeni osnovna znanja o IT u praksi i pripremiće se za lakše shvatanje ostalih
predmeta na studijskom programu. Studenti će kroz samostalni rad na vežbama biti usmereni na
prihvatanje znanja o IT projektima, principima razvoja i primene gotovih IT rešenja u praksi.

Teorijska nastava

Uvod u informacione i komunikacione tehnologije. Primena informacionih tehnologija u savremenom
društvu. Poslovni procesi i njihove karakteristike. Digitalna obrada podataka. Informacioni sistem i
njegove komponente. Softverska podrška savremenih računara. Upravljanje razvojnim projektima u oblasti
informacionih tehnologija. Reinženjering poslovnih procesa. Integracioni procesi. Aplikacioni
domeni informacionih tehnologija.

Praktična nastava

Primena informacionih tehnologija u savemenom društvu. Uloge u projektima razvoja informacionih
tehnologija i projektima razvojnih procesa u kojima se primenjuju informacione tehnologije. Praćenje
realizacije projekata. Projektni timovi. Primena informacionih tehnologija u drugim računarskim
disciplinama. Primena u prirodnim naukama, medicini, poljoprivredi, lingvistici, sociologiji i
psihologiji. Poslovne aplikacije, aplikacije u pravnom sistemu, e-poslovanje, proizvodnja, obazovanje,
zabava.

2900-osnovi-informacionih-tehnologija