Основи обликовања

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да студенти сазнају својства форме, односно поступке и медије компоновања ликовних елемената. Циљ је да се припреме за усавршавање у области илустрације, фотографије и графичког дизајна. Допунски, студенти се информишу о одабраним остварењима из историје филма. Студенти уче начела визуелног обликовања у функцији дизајна. Оспособљавају се за анализу и поређење обликовних поступака и за апстрактно мишљење према одређеној сврси обликовања. Сазнају основне функције алата оријентисаних ка илустрацији и фотографији, односно начине постизања обликовних квалитета употребом софтвера за обраду и генерисање растерских и векторских слика.

Теоријска настава

Појам уметности; Појам дизајна, Појам мултимедија. Теорија форме (појам обликовања, појам композиције, појам апстраховања). Линија коа елемент композиције; Боја као елемент композиције; Упоредна анализа одабраних референци из домена историје уметности, графичког дизајна и фотографије.

Практична настава

Одабрани алати и поступци цртања (оловка, туш, угљен); Одабрани алати и поступци сликања (темпера и пастел); Цртеж у функцији дизајна; Превођење својеручног цртежа (скице на папиру) у поље рачунарске графике. Основне функције програма Adobe Illustrator (управљање форматима слике, кориговање распореда и квалитета облика линија, манипулација валерским и тонским квалитетима). Увод у теорију и праксу фотографије; Фотографија у функцији дизајна. Основне функције програма Adobe Photoshop (управљање форматима слике, управљање алатима за селекцију и ретуширање (елемената) слике, манипулација валерима, тоновима и слојевима слике).

3083-osnovi-oblikovanja