Поетика дигиталне уметности

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да се студенти упознају са кључним одредницама и рецентним праксама
(процедурама и исходима рада) у домену дигиталне уметности. Циљ је да сопствено стваралаштво
оријентиушу према савременим формама изражавања у дигиталној уметности. Циљ је да се упуте у теорију
медијске културе.
Студенти разумеју појам дигиталне уметности. Науче историју дигиталне уметности (у контексту модерне и
постмодерне уметности). Оспособљавају се за компаративну анализу савремених тенденција. Упућују се у
проблеме везане за вештачку интелигенцију и њен однос са (пост)хуманим светом (стављају у проблемски
однос процесе памћења и сећања и процесе дигиталног меморисања и претраживања).

Теоријска настава

Историја дигиталне уметности; Дигитална уметност и кибернетика; Метамедији; Процедуре и исходи рада у
домену савремене дигиталне уметности; Дигитална као амбијентална уметност; Дигитална као генеративна
уметност; Дигитална као партиципаторна уметност. Дигитална уметност и интерактивни мултимедијални
елементи; Симултани и кумулативни доживљаји елемената који се реконфигуришу интеракцијом;
Синестезијски ефекти (претакање чулних сензација) у дигиталној уметности; Моћ (нових) медија у
контексту надзора, цензуре и пропаганде.

Практична настава

Студенти реализују специфичне пројекте из домена дигиталне уметности (намењене фестивалској или
галериској презентацији).

5727-poetika-digitalne-umetnosti