Poetika digitalne umetnosti

Cilj i ishod predmeta

Cilj učenja predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim odrednicama i recentnim praksama
(procedurama i ishodima rada) u domenu digitalne umetnosti. Cilj je da sopstveno stvaralaštvo
orijentiušu prema savremenim formama izražavanja u digitalnoj umetnosti. Cilj je da se upute u teoriju
medijske kulture.
Studenti razumeju pojam digitalne umetnosti. Nauče istoriju digitalne umetnosti (u kontekstu moderne i
postmoderne umetnosti). Osposobljavaju se za komparativnu analizu savremenih tendencija. Upućuju se u
probleme vezane za veštačku inteligenciju i njen odnos sa (post)humanim svetom (stavljaju u problemski
odnos procese pamćenja i sećanja i procese digitalnog memorisanja i pretraživanja).

Teorijska nastava

Istorija digitalne umetnosti; Digitalna umetnost i kibernetika; Metamediji; Procedure i ishodi rada u
domenu savremene digitalne umetnosti; Digitalna kao ambijentalna umetnost; Digitalna kao generativna
umetnost; Digitalna kao participatorna umetnost. Digitalna umetnost i interaktivni multimedijalni
elementi; Simultani i kumulativni doživljaji elemenata koji se rekonfigurišu interakcijom;
Sinestezijski efekti (pretakanje čulnih senzacija) u digitalnoj umetnosti; Moć (novih) medija u
kontekstu nadzora, cenzure i propagande.

Praktična nastava

Studenti realizuju specifične projekte iz domena digitalne umetnosti (namenjene festivalskoj ili
galeriskoj prezentaciji).

5727-poetika-digitalne-umetnosti