Poetike fotografske umetnosti

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti koncipiraju i izvedu serije fotografija na (ponaosob) izabrane ili zadate teme. Cilj je ostvarenje (traženje i uspostavljanje) autorskih metoda u mediju fotografije, i to na tragu savremenih umetničkih praksi. Cilj je iznalaženje celishodne vezu između snimanja, obrade, klasifikovanja, prezentacije i distribucije fotografija, a prema individualnim načinima rada.

Ishod predmeta

Studenti utvrđuju lekcije iz teorije fotografije i utvrđuju načela fotografske prakse. Osposobljavaju se za koncipiranje i poređenje fotograskih metoda. Nauče da upravljuju procesom fotografisanja. Nauče da fotografiju odrede prema instituciji umetnosti. Realizuju ambijentalne postavke koje su najbliže kontekstu savremene umetnosti. Kreiraju grafičke i interaktivne prezentacije fotografija (uvode se u problematiku digitalne distribucije).

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Nastava počiva na raspravi poetika savremene umetnosti. Analiziraju se odnosi fotografije, likovne umetnosti, filma i književnosti. Analiziraju se problemi štampe i postavke fotografija (veza fotografske i ambijentalne umetnosti). Analiziraju se načini grafičkog i multimedijalnog predstavljanja fotografija (fotografija spram grafičkog oblikovanja i veb dizajna).

Praktična nastava

Kroz praktične vežbe studenti uče kako da definišu opseg interesovanja (temu) te kako da utvrde suvisle intervale, postupke i alate fotografisanja. Posebno, utvrđuju, upoređuju i kritikuju načine obrade i postavke fotografija.

1 thought on “Poetike fotografske umetnosti”

Comments are closed.