Pravo i intelektualna svojina

Pojam, pravna priroda i odnos prava intlektualne svojine sa drugim granama prava. Izvori prava intelektualne svojine. Prava intelektualne svojine kao element korporativnog upravljanja, njihova ekonomska vrednost i uticaj globalizacije na njihov dalji razvoj. Pojam, nastanak i istorijski razvoj autorskog prava. Pojam, uslovi zaštite i vrste autorskih dela. Zaštita računarskih programa i baza podataka. Lica koja uživaju autorskopravnu zaštitu. Sadržina autorskog subjektivnog prava. Ograničenja imovinskih prava autora. Trajanje autorskog prava.  Prenos autorskog subjektivnog prava.  Autorski ugovori. Ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Pojam i vrste srodnih prava. Odnos srodnih prava sa autorskim pravom. Zaštita autorskog i srodnih prava. Vrste srodnih prava. Međunarodne konvencije o autorskom i srodnim pravima. Zaštita autorskog i srodnih prava u Evropskoj uniji. Pojam i istorijski razvoj pronalazačkog prava. Pojam pronalaska. Pojam i vrste patenata. Subjekti zaštite u patentnom pravu.  Postupak za priznanje patenta.  Sticanje i sadržina prava na patent.  Ograničenja patentnog prava. Trajanje, prestanak i ponovo uspostavljanje prava na patent. Prenos prava na patent. Pravo znakova razlikovanja. Pojam i vrste žiga. Postupak zaštite žiga i sadržina prava na žig. Pojam i pravna zaštita oznake geografskog porekla. Pojam i pravna zaštita dizajna. Pojam i izvori prava konkurencije. Nelojalna konkurencija. Restriktivni sporazumi. Zloupotreba dominantnog položaja. Koncentracije. Sprovođenje politike konkurencije. Komisija za zaštitu konkurencije.

3010-pravo-i-intelektualna-svojina