Програмирање веб апликација

Циљ и исход предмета

Усвајање теоретског знања и практичних вештина за планирање, израду и програмирање веб апликација.
Способност самосталног планирања, развоја, и имплементације веб апликација. Разумевање динамичког
креирања веб садржаја, појма сесије и начина праћења сесије. Познавање основа back-end програмирања,
основних библиотека и радних окружења за програмирање веб апликације.

Теоријска настава

Дизајнирање и планирање веб апликација. Креирање динамичких веб страна. Употреба PHP програмског
језика за израду wеб апликација. Филтрирање, сортирање и манипулација податцима из MySQL базе
података. CRUD (Create, Read, Update и Delete) операције над подацима. АЈАX комуникација и
манипулација подацима. PHP фрејмворк. MVC (Model–View–Controller) архитектура. Израда апликација
заснованих на MVC архитектури.

Практична настава

Инсталација PHP-a, XAMPP, root, конфигурација PHP-a. Уношење PHP кода на веб страницу, динамички
приказ садржаја. Типова података у PHP-у (стрингови, цели бројеви, флоат, низови, асоцијативни низови,
функције низова, логички тип података, константе). Операције и инструкције (IF, ELSE i ELSE IF, логички
оператори, switch). Петље (while, for, foreach, continue, break). Функције (дефинисање функција, аргументи
функције, враћање вредности из функције, враћање више вредности). Scope и глобалне променљиве.
Креирање веб странице уз помоћ PHP-a (линкови и адресе). Коришћење GET вредности, кодирање ГЕТ
вредности. Изменљива заглавља и редирекција страна. Рад са формама и подацима (креирање, извршавања,
процесуирање, провера вредности форме и приказ грешака). Коришћење PHP-a за приступ MySQL-у
(конектовање на SQL, преузимање података, обрада преузетих података, креирање, ажурирање и брисање
записа). Рад у Laravel MVC фрејмворку. Инсталација и подешавања окружења. Именски простори и дизајн
шаблони. Руте, погледи и blade синтакса. Контролери и ресурси. Модели и миграције. Аутентификација и
валидација форми и заштита од напада. Слање е-мејлова. Манипулације фајлова.

2913-programiranje-web-aplikacija