Propagacija radio signala

Mehanizmi radio propagacije: elektromagnetni talasi, polarizacija, propagacija u slobodnom prostoru. Propagacija na ravnom terenu, Frenelove zone. Propagacija na nepravilnom terenu, difrakcija teroija i modeli. Model gubitaka usled propagacije: empirijski modeli, fizički modeli, deterministički modeli. Propagacije u zatvroenom prostoru. Mobilni radio kanal i modeli senčenja: sporo senčenje i brzo senčenje (propagacija po više putanja, širokopojasni kanali). Prostorni radio kanali: MIMO sistemi, karakteristike MIMO kanala, modeli MIMO kanala. UWB sistemi i modeli kanala: UWB propagacija i prenos signala, širokopojasni UWB kanali, primene. Upotreba modela za dimenzionisanje bežičnih mreža.

2970-propagacija-radio-signala