Računarske komunikacije

Cilj i ishod predmeta

Izučavanje savremenih računarskih mreža sa internetom u fokusu, uključujući protokole TCP/IP skupa
protokola.
Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o funkcionisanju računarskih mreža. Nadalje, razume
pojam protokola u računarskim mrežama, i njihovu realizaciju po slojevima. Osposobljen je za
projektovanje i implementaciju Ethernet mreže i umrežavanje računara. Ume da otkrije probleme u
funkcionisanju Ethernet mreže i testira njene performanse.

Teorijska nastava

Osnovni koncepti umrežavanja. Najvažnije primene računarskih mreža. Mrežni softver: hijerarhija
protokola, odnos protokola i servisa. OSI referentni model. TCP/IP referentni model. Aplikacioni
sloj: DNS. E-mail: arhitektura i servis, formati i transfer poruka; HTTP i FTP. Transportni sloj: TCP i
UDP protokol. Mrežni sloj. Servisi mrežnog sloja: virtuelna kola i kola datagrama. Algoritmi
rutiranja. Algoritmi za kontrolu zagušenja. IP protokol. Sloj za pristup medijumu: problem alokacije
kanala i višestrukog pristupa u mrežama. Najvažniji protokoli za kontrolu višestrukog pristupa:
protokol sa detekcijom nosioca, protokoli za izbegavanje kolizije, WLAN protokoli. Ethernet: sistem
kablova, ethernet osobine, komutirani ethernet, brzi etethernet, gigabit ethernet.

Praktična nastava

Na vežbama se u okruženju Wireshark razmatraju protokoli u računarskim mrežama: HTTP, DNS, IP,
Ethernet. Studenti samostalno programiraju jednostavne mrežne aplikacije. Studenti izrađuju projekat
lokalne mreže hipotetičke organizacije, prave planove kabliranja, rasporeda IP adresa.

2912-racunarske-komunikacije