Рачунарске мреже

Циљ и исход предмета

Изучавање савремених рачунарских мрежа са Интернетом у фокусу, укључујући протоколе TCP/IP скупа протокола. Проучавање софтверски дефинисаних мрежа. По завршетку курса, студент има основна знања о функционисању рачунарских мрежа. Надаље, разуме појам протокола у рачунарским мрежама, и њихову реализацију по слојевима. Оспособљен је за пројектовање и имплементацију Ethernet мреже и умрежавање рачунара. Уме да програмира једноставне мрежне апликације.

Теоријска настава

Основни концепти умрежавања. Најважније примене рачунарских мрежа. Мрежни софтвер: хијерархија протокола, однос протокола и сервиса. OSI референтни модел. TCP/IP референтни модел. Апликациони слој: DNS. E-mail: архитектура и сервис, формати и трансфер порука; HTTP и FTP. Програмирање мрежних апликација. Транспортни слој: TCP и UDP протокол. Мрежни слој. Сервиси мрежног слоја: виртуелна кола и кола датаграма. IP протокол. Алгоритми рутирања. Алгоритми за контролу загушења. Основни принципи софтверски дефинисаних мрежа: OpenStack. Слој за приступ медијуму: проблем алокације канала и вишеструког приступа у мрежама. Најважнији протоколи за контролу вишеструког приступа: протокол са детекцијом носиоца, протоколи за избегавање колизије, WLAN протоколи. Мобилни IP протокол.

Практична настава

На вежбама се у окружењу Wireshark посматрају протоколи у рачунарским мрежама: HTTP, DNS, IP, Ethernet. Студенти самостално програмирају једноставне мрежне апликације у Java окружењу. Студенти раде задатке из IP подмрежавања. Једноставне симулације рачунарских мрежа.

3025-racunarske-mreze