Računarske mreže

Cilj i ishod predmeta

Izučavanje savremenih računarskih mreža sa Internetom u fokusu, uključujući protokole TCP/IP skupa protokola. Proučavanje softverski definisanih mreža. Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o funkcionisanju računarskih mreža. Nadalje, razume pojam protokola u računarskim mrežama, i njihovu realizaciju po slojevima. Osposobljen je za projektovanje i implementaciju Ethernet mreže i umrežavanje računara. Ume da programira jednostavne mrežne aplikacije.

Teorijska nastava

Osnovni koncepti umrežavanja. Najvažnije primene računarskih mreža. Mrežni softver: hijerarhija protokola, odnos protokola i servisa. OSI referentni model. TCP/IP referentni model. Aplikacioni sloj: DNS. E-mail: arhitektura i servis, formati i transfer poruka; HTTP i FTP. Programiranje mrežnih aplikacija. Transportni sloj: TCP i UDP protokol. Mrežni sloj. Servisi mrežnog sloja: virtuelna kola i kola datagrama. IP protokol. Algoritmi rutiranja. Algoritmi za kontrolu zagušenja. Osnovni principi softverski definisanih mreža: OpenStack. Sloj za pristup medijumu: problem alokacije kanala i višestrukog pristupa u mrežama. Najvažniji protokoli za kontrolu višestrukog pristupa: protokol sa detekcijom nosioca, protokoli za izbegavanje kolizije, WLAN protokoli. Mobilni IP protokol.

Praktična nastava

Na vežbama se u okruženju Wireshark posmatraju protokoli u računarskim mrežama: HTTP, DNS, IP, Ethernet. Studenti samostalno programiraju jednostavne mrežne aplikacije u Java okruženju. Studenti rade zadatke iz IP podmrežavanja. Jednostavne simulacije računarskih mreža.

3025-racunarske-mreze