Компјутерски вид

Циљ и исход предмета

Упознавање са фундаменталним техникама које се користе у визуелним системима, као што су анализа шаблона у сликама ради реконструкције и разумевања објеката и сцена који их чине. Овладавање практичним знањима неопходним за примену у различитим областима као што су визуелни системи у роботици, или аутономним возилима, системи за надгледање и препознавање итд. По завршетку курса студент има потребна знања за разумевање и решавање проблема у обласи визуелниих система. Студент је такође упознат са математичким моделима и техникама које се користе у визуелним системима за извршавање тишчних задатака као што су класификација слика, или детекција и препознавање објеката.

Теоријска настава

Значај дигиталне обраде слике, врсте слика на основу различитих опсега у спектру електромагнетног зрачења, основе визуелног система човека, Обрада слике. Дигитална, црно-бела слика. Конволуција. 2D корелација. Банке филтера и ивице. Филтери и упаривање узорака. Детекција ивица. Врсте филтера. Ефикасност филтрирања. Обрада текстура. Континуум регуларности. Представљање текстура. Препознавање текстура. Фреквентни домен. Дискретна Фуријеова Трансформација у обради 2D слика. Примери 2D Фуријеове трансформације. Инверзна дискретна Фуријеова трансформација. Брза Фуријеова трансформација. JPEG компресија слика. Проналажење сличности међу сликама. Препознавање објеката помоћу упаривања. Детекција углова. Инваријантност у односу на скалирање и ротацију. Harris-Laplacian детектор. SIFT детектор. Дескриптори слика. Упаривање својстава. RANSAC. Ретки дескриптори. Густи дескриптори. Формирање слике. Тамна комора. Перспектива. 2D геометријске трансформације. Ротације. Дубоко учење. Латентни хијерархијски модели. Популарне мреже. Оптимизација. Класификатори. Статистичка класификација. Stochastic Gradient Descent. Support Vector Machines. Препознавање делова. Препознавање садржаја слика. Формализација препознавања. Хијерархијска анотација. Хистограми оријентисаних градијената.

Практична настава

Поравнање канала боја. Ротација слике. Просторно пирамидално упаривање за класификацију сцена. Предстаљање слика коришћењем визуелних речи. Екстракција резултата филтрирања. Креирање визуелних речи. Израчунавање визуелних речи. Прављење система за препознавање. Издвајање својстава. Вишеструка резолуција: просторно пирамидално упаривање. Упоређивање слика. Прављење модела визуелног света. Дескриптори својстава, хомографија и RANSAC. Детекција кључних тачака. BRIEF дескриптор. Планарна хомографија. RANSAC. Склапање целине: панораме. 3D реконструкција. Процена фундаменталне матрице. Алгоритам 8 тачака. Алгоритам 7 тачака. 3D визуализација. Оптичко препознавање слова коришћењем неуралних мрежа. Имплементација потпуно повезане мреже. Модели тренирања. Екстракција текста са слика.