Сигнали и системи

Циљ и исход предмета

Стицање знања у примени математичког апарата у анализи сигнала и система. Упознавање са софтверским пакетима за анализу и пројектовање сигнала и система. По завршетку курса, студент разуме основне особине аналогних и дигиталних сигнала и линеарних динамичких система. Оспособљен је за анализу сигнала и система у временском и фреквенцијском домену. Студент познаје и способан је за аналитичку и рачунарску примену Фуријеове, Лапласове и з трансформације. Познаје основни концепт дискретизације и реконструкције сигнала, ограничења и ефекте дискретизације у анализи и обради сигнала.

Теоријска настава

Појам, подела и основне особине аналогних и дигиталних сигнала. Основне операције над сигналима – манипулације независном променљивом, конволуција. Појам, подела и основне особине аналогних и дигиталних система. Фуријеов ред. Сигнали и системи у комплексном с домену -Лапласова трансформација. Фреквенцијски опис сигнала и система – Фуријеова трансформација. Сигнали и системи у комплексном з – домену и з трансформација. Фуријеова трансформацја дискретних сигнала. Дигитална Фуријеова траснформација и брза Фуријеова трансформација – FFT. Дискретизација и реконструкција аналогних сигнала. Дискретизација система.

Практична настава

На вежбама се раде рачунске вежбе које прате предавања. Осим тога, студенти се оспособљавају за анализу и пројектовање сигнала и система у познатим софтверским пакетима за ту намену: GNU Octave, Matlab.

3024-signali-i-sistemi