Сигурни и критични системи

Увод у критичне и сигурносне системе. Анализа хазарда. Анализа ризика. Развој критичних и сигурносних система. Толеранција неисправности.  Поузданост система. Хардвер и софтвер критичних и сигурносних система. Верификација, валидација, испитивање, квалитет и сертификација.

3048-sigurni-i-kriticni-sistemi