Сликарство у савременој уметности

Циљ предмета

Циљ је да се студенти оспособе за бављење сликарством као праксом савремене уметности.
Циљ је и да се мотивишу за критику сликарства, односно за упоредну анализу рецентних
ликовних поетика.

Исход предмета

Студенти се уче да сопствену сликарску праксу, односно сликарске представе стварног или
замишљеног света, ставе у однос са одређеним системом продукције, излагања, рецепције,
тумачења, заступања и продаје уметности. Знају појам ауторства (у уметности), односно моћ
уметника да као аутор сведочи или истражи природу уметности, и, са друге стране, немоћ
уметника пред кустосом – као аутором. Сазнају одабране модернистичке и постмодернистичке
парадигме у сликарству и визуелним уметностима начелно; Разумеју рецентне промене
апропо статуса, појавности и дејства слика у савременој уметности.

Садржај предмета

Теоријска настава

Савремена уметност; Цртеж и сликарство у контексту савремене уметности (редундантна и
вешта прецртавања и/или стварање разлика); Модернистичке и постмодернистичке сликасрке
парадигме; Сликарство у доба нових медија (појавност и дејство слике у савременој глобалној
и масовној култури); Референцијална мноштва; Слика као место уписивања (изражавања,
експресије); Слика као средство интервенције у специфичном контексту тржишта, културе и
политике; Сликарство и фотографија; Сликарство као амбијентална уметност; Графички дизајн
као екстензија сликарске естетике; Интенције уметника: ка галеријама, музејима и тржишту;
Кустоске технике показивања, навођења, умрежавања, подстицања, те забране, искључивања
и брисања; Проблеми опремања и поставке слика.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце релевантне за
постмодернистичке сликасрке парадигме, и реализују серије слика.

6354-slikarstvo-u-savremenoj-umetnosti