Спектрална теорија графова

Циљ и исход предмета

Упознавање студента са теоријским и практичним аспектима спектралне теорије графова. По завршетку курса студент поседује знања из спектралне теорије графова, упознат је са неким њеним применама. Оспособљава се за самосталан научни рад из те области.

Теоријска настава

Матричне репрезентације графова и њихови спектри. Основне особине спектара графова. Operaције на графовима и резултујући спектри. Релације између спектралних и структуралних особина графова. Дивизори графова. Карактеризација графова преко њихових спектара. Спектралне технике у теорији графова и комбинаторици. Отворени проблеми спектралне теорије графова. Примена у рачунарству, хемији и физици. Софтверски пакети и њихова имплементација.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студент, проучавајући научне часописе и осталу литературу, самостално продубљује градиво са предавања.

2948-spektralna-teorija-grafova