Стручна пракса

Циљ и исход предмета

Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава и могућностима примене претходно стечених знања у пракси. Оспособљавање за рад у привредним друштвима, органима локалне и државне управе, јавним службама, банкама, осигуравајућим друштвима и невладиним организацијама. Стручна пракса се изводи на пословима за које се студент припрема образовањем на Факултету. У оквиру стручне праксе студент решава један или више пројектних задатака.

Садржај предмета

Упознавање са радном средином, организационом структуром, руководиоцима и њиховим надлежностима. Упознавање са одговарајућим пословним процесом. Овладавање прописаним мерама и поступцима заштите на раду у технологији која се користи. Упознавање са задатком из технологије пословања. Реализација задатака из технологије пословања. Израда семинарског рада који обрађује конкретну тему или задатак са стручне праксе (дневник рада, израда одређеног програма или развој софтвера, израда или вођење пројекта, израда технолошке документације, техно-економска анализа и сл.). Формира се за сваког кандидата посебно, у договору са руководством привредног друштва или институције у којима се обавља стручна пракса, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава.

2929-strucna-praksa