Upravljački sistemi

Osnovni pojmovi i principi sistema automatskog upravljanja. Matematički opisi kontinualnih linearnih i nelinearnih sistema. Laplasova transformacija. Funkcija prenosa. Algebra funkcije prenosa. Graf toka signala. Ocena kvaliteta upravljanja u stacionarnom i prelaznom režimu. Analiza stabilnosti sistema analitičkim metodama. Geometrijsko mesto korena. Analiza i sinteza sistema u frekventnom domenu: Nikvistov kriterijum stabilnosti, preteci stabilnosti, Bodeova metoda.  Koncepcija prostora stanja sistema. Izbor i podešavanje parametara industrijskih regulatora:  PID regulator. Elementi digitalnih upravljačkih sistema. Procesi odabiranja i zadrške. Direktno digitalno upravljanje. Z-transformacija. Koncepcija stanja digitalnih sistema. Funkcija diskretnog prenosa. Analiza digitalnih sistema. Stabilnost digitalnog sistema. Projektovanje digitalnih upravljačkih sistema: regulatori, PID regulatori, servoregulatori, poništavanje dinamike sistema, regulatori u prostoru stanja. Implementacija digitalnih upravljačkih algoritama.

3043-upravljacki-sistemi