Управљање информацијама

Циљ и исход предмета

Основни циљ предмета је упознавање са савременим принципима управљања информацијама, подацима и пројектовањем савремених информационих система, заснованих на објектно орјентисаном приступу и релационим базама података. Студенти стичу напредна знања и вештине везане за управљање подацима, информацијама, пројектовање и развој информационих система.

Теоријска настава

Основни концепти науке о подацима, Data Science. Историјски преглед развоја метода за складиштење, управљање подацима и извештавање. Моделирање података, њихове семантике, знања и информација: скуп, бинарна релација (key-value, хешинг и индекс), n-арна релација (табела), стабло (XML) и граф. Апстракције и свођење n-арне релације на бинарну, сортирање бинарне релације, индекси, пролази кроз стабло и претраживање графова. Codd-ов релациони модел. Релациона алгебра као апарат за генерисање извештаја, SQL. Пројектовање информационог система. Анализа захтева. Логичко пројектовање структуре и динамике информационог система, ССА. Објектно-оријентисани приступ моделовању информационих система – UML. Анализа захтева у објектном приступу. Случајеви коришћења. Опис динамике информационог система. Дијаграми секвенци. Концептуални модел система. Патерне у моделовању IS. Имплементација у реалном окружењу. Пројектовање релационе базе података на основу објектног UML модела. Објектно релациони брокери, Hibernate. Системи за управљање базама података, Oracle, MSSQL, PostgreSQL. Пресликавање података објектног модела у key-value базе података, Redis. Објектне базе података, MongoDB.

Практична настава

Анализа система и захтева корисника на конкретном примеру. Пример пројектовања база података: Нормализација релација. Анализа и пројектовање IS. Функционална декомпозиција, ССА. Речник података. PMOV. IDEF1X, IE. Примери пројектовања објектним приступом коришћењем UML нотације. Случајеви коришћења. Узори у фази анализе система. Вишеслојна архитектура апликација. Дијаграми секвенци. Примери трансформација концептуалних модела у реално имплементационо окружење. Коришћење key-value Redis базе података за кеширање података. Примена Hibernate брокера. Израда комплексног пројекта слоја података за информациони систем.

3061-upravljanje-informacijama