Управљање конфигурацијом

Циљ и исход предмета

Оспособити студенте за примену препоручене праксе, метода, техника и алата у домену управљања конфигурацијом софтвера (УКС), са посебним акцентом на увођење и унапређење процеса. Студенти су оспособљени да уведу добру праксу, методе и алате УКС у процес развоја софтвера, унапреде постојеће УКС процесе, анализирају доступне алате, идентификују и разумеју предности и недостатке различитих система за контролу верзија, управљање променама, управљање изградњом и издањима, као и за управљање радним токовима.

Теоријска настава

Организациони контекст управљања конфигурацијом софтвера. Ограничења и главни токови процеса УКС. Планирање. Организација и одговорности, ресурси и распоређивање, избор и имплеметација алата (УКС-библиотека, захтев за измену софтвера и процедуре потврђивања, програмски код и управљање променама, извештавање о конфигурационом статусу софтвера и прикупљање УКС мерења, ревизија софтверске конфигурације, управљање и вођење евиденције о софтверској документацији, изградњу софтверског производа, управљање и вођење документације о софтверским верзијама и њихово испоручивање, контрола продавца/подуговарача, контрола интерфејса). Управљање конфигурацијом (организација, одговорност, ауторитети, политика примене, директиве и процедуре). Активности (идентификација конфигурације, контрола конфигурације итд.). Распоређивање (координација са другим пројектним активностима), ресурси (алати, физички ресурси и људски ресурси). Одржавање. Надгледање управљања софтверском конфигурацијом (УКС мере и мерења, ревизија УКС-а у току процеса).

Практична настава

Алати за поређење фајлова (patch и diff). Централизовани системи за контролу верзија (CVS, Apache Subversion). Дистрибуирани системи за контролу верзија (Git, Mercurial). Алати за подршку праћењу промена (Jira, Trac, Redmine). Алати за аутоматизовану изградњу (Apache Ant + Ivy, Maven). Алати за управљање радним токовима (Apache Airflow). Системи за континуалну интеграцију (Jenkins, TeamCity, GitLab). Интегрисани хостинг системи (Apache Allura). Осмишљавање и документовање SCM процеса у складу са препорученом праксом.

1 thought on “Управљање конфигурацијом”

Comments are closed.