Увод у 3D анимацију

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да студенти сазнају својства 3D моделовања, односно основна начела, те базичне
поступке и медије код полигоналног моделовања. Допунски, студенти се информишу о одабраним
остварењима из 3D анимације. Циљ је да науче софтверско тродимензионално обликовање и да се припреме
за анимацију у тродимензионалном виртуелном простору.
Студенти науче принципе полигоналног моделовања у функцији анимације. Оспособљавају се за избор начина
моделовања према одређеној сврси моделовања. Сазнају основне функције софтверских алата за 3D
моделовање и 3D анимацију.

Теоријска настава

Принципи моделовања; Полигонално моделовање; Алати за креирање полигона (Creating 3D Polygons).
Креирање и цртања облика (3D Spline Models); 3D Modifier; HardSurface моделовање, Органско моделовање,
UV мапе.

Практична настава

Основне функције програма Autodesk Maya (кретање кроз виртуелни простор, утицање на објекте,
кориштење манипулатора за померање, ротирање, увећавање); Хијерархије у 3D софтверу и анимација
експресијама; Кeyframe анимација – ротације и величине (squash and stretch); NURBS моделовање – линије;
NURBS моделовање – облици; Увод у полигонално моделовање. Quad моделовање; Полигонално
моделовање једноставног карактера; Полигонално моделовање карактера по задатку; UV мапирање;
Дигитално вајање; Основе 3D материјализације; Riging – Увод у скелетне системе. Riging – Прављење
једноставног скелетног система. Прављење контрола; Skinning, Skin Bind.

5723-uvod-u-xa-3d-xa-animaciju