Увод у методологију научно-истраживачког рада

Методологија научно-истраживачког рада. Методологија као логичка дисциплина. Метод анкете. Употребни методи. Метод посматрања. Метод анализе садржаја. Метод мерења. Експериментални метод. Социометријски метод. Научне теорије. Индуктивно и дедуктивно расуђивање. Принципи изградње дедуктивних теорија. Термини дедуктивне теорије. Садржајне, формализоване и формалне теорије. Аксиоме дедуктивне теорије. Априорне и емпиријске дедуктивне теорије. Индуктивни методи у науци. Провера научних теорија. Сазнајне методе. Аналогија. Научно истраживање. Апстракција, дедукција и конкретизација. Израда научно-истраживачког пројекта. Коришћење научних извора. Карактеристике научног језика. Математички језик. Математичка симболика. Избор ознака. Методологија писања и презентације научног рада.

2977-uvod-u-metodologiju-naucno-istrazivackog-rada