Uvod u programiranje

Cilj i ishod predmeta

Sticanje opštih znanja i praktičnih veština iz programiranja.
Student razume sve najvažnije koncepte proceduralnog programiranja i ume da ih primeni, sposoban je da
osmisli i implementira jednostavnije algoritme i da koristi osnovne strukture podataka u programima za
komandnu liniju.

Teorijska nastava

Osnovni pojmovi programiranja: programski jezik, algoritam, komanda, izvorni kod, kompajliranje,
okruženje za izvršavanje programa. Predstavljanje podataka u računaru, brojevni sistemi, predstavljanje
karaktera (ASCII tabela) i realnih brojeva. Čitanje sa sistemskog ulaza i ispis na sistemski izlaz. Prosti
tipovi podataka i promenljive. Operacije nad podacima – aritmetičke, bitovne, relacione, logičke.
Kontrola toka programa – grananja i petlje. Funkcije i opseg vidljivosti promenljivih. Rekurzija i njena
primena u zadacima. Složeniji tipovi podataka – nizovi, stringovi i strukture. Pokazivači i upravljanje
memorijom. Dinamičke strukture podataka – liste i binarna stabla. Rad sa fajlovima.

Praktična nastava

Upaznavanje sa okruženjem za implementaciju programa. Implementacija programa sa sekvencijalnim
izvršavanjem komandi uz čitanje podataka sa sistemskog ulaza i ispis na sistemski izlaz. Ilustracija
korišćenja različitih tipova podataka i operacija nad njima. Korišćenje raznih ugrađenih funkcija,
pisanje novih funkcija. Implementacija programa sa različitim varijantama grananja – if, switch, ternarni
uslovni operator. Programi koji koriste petlje. Ilustracija različitih vrsta petlji (for, while, do-while)
na primerima zadataka. Ugnježdene petlje. Primeri programa koji koriste rekurziju. Programi sa
nizovima. Rad sa stringovima kao nizovima i korišćenje ugrađenih funkcija nad stringovima.
Ilustracija primera sa pokazivačima. Rad sa nizovima i stringovima preko pokazivača. Zadaci sa
jednostruko povezanom listom, implementacija operacija nad listom na dva načina – iterativno i
rekurzivno. Zadaci koji koriste uređeno binarno stablo. Implementacija operacija nad uređenim
binarnim stablom na rekurzivan i iterativan način. Čitanje iz fajla i upis u fajl. Učitavanje podataka iz
fajla u dinamičku strukturu podataka i obrada tih podataka preko operacija nad strukturom.

2933-uvod-u-programiranje