Увод у софтверско инжењерство

Циљ и исход предмета

Циљ је да студенти разумеју и савладају методе и технике професионалног развоја софтвера, што укључује
рад на следећим целинама: софтверски процеси, агилни развој софтвера, инжењеринг захтева, моделирање
система, дизајн архитектуре софтвера, дизајн и примена софтвера, тестирање и еволуција софтвера.
Студент је стекао теоријска, методолошка и практична знања о развоју софтверског система, примењујући
одређене софтверске технологије, које се примењују коришћењем савремених техника, модела и процеса:
Студенти разумеју и примењују принципе и правила дизајна информационих система; Студент разуме и
примењује принципе добре праксе у инжењерству софтвера; Студент разуме и користи UML језик за
описивање и документовање софтверског пројекта; Студент разуме и зна да користи технике пројектовања
софтверске архитектуре информационог система; Студент је оспособљен да примени технике валидације,
верификације и тестирања софтвера, итд.; Познавање и разумевање агилних метода развоја софтвера;
Познавање методологија и техника за управљање пројектима за развој софтвера.

Теоријска настава

Појам софтверског инжењерства. Модели процеса и животног циклуса. Алати и технике за моделовање
процеса. Моделовање у пракси. Планирање и управљање пројектом. Праћење прогреса. Оцењивање
потребног напора и ризика у пројекту. План пројекта. Прикупљање корисничких захтева. Врсте захтева и
њихове карактеристике. Валидација и методе мерења током процеса. Дизајнирање система. Декомпозиција
и модуларност. Архитектонски стилови и стратегије. Карактеристике доброг дизајна. Технике побољшања
дизајна. Евалуација, валидација и документација. Имплементација програма. Документација. Тестирање
програма. Грешке и дефекти у софтверу. Тест план. Аутоматизација тестирања. Тестирање система.
Функционално тестирање. Тестирање перформанси. Читљивост, расположивост и одрживост. Тестирање
инсталације. Тестирања критичних система. Испорука система. Документација и обука крајњег корисника.
Одржавање система. Измене и њихово праћење. Метрика у одржавању система. Евалуација и побољшање
производа, процеса и ресурса.

Практична настава

Увод у UML језик. Детаљни приказ UML класног дијаграма, обнављање објектног моделовања и практична
примена PowerDesigner алата на студије случаја: Управљање инсулин пумпом, MHC-PMS систем и удаљене
метеоролошке станице. Моделовање структуре података на концептуалном и физичком нивоу. За сваки од
ER (Entity-relation) нотација приказан је пример. Приказ основних карактертистика сваког модела употребом
Power Designer CASE алата. Израда UML дијаграма случајева коришћења у сврху прикупљања и
моделовања захтева корисника. Креирање рачуна у банци: Пример генерисања кода за систем банке.
Студија случаја – Ресторан: Пример генерисања кода из модела – систем РМОС.

1 thought on “Увод у софтверско инжењерство”

Comments are closed.

2916-uvod-u-softversko-inzenjerstvo