Веб дизајн

Циљ и исход предмета 

Циљ предмета је да студенти овладају напредним теоријским и практичним знањима неопходним за имплементацију веб презентација. Студенти поимају кључне аспекте дизајна, развоја и имплементације front-end веб решења. Познају техничке стандарде, софтвере и софтверске језике релевантне за имплементацију таквих решења. Студенти увиђају неопходност и природу сарадње између дизајнера и програмера у развоју комплексних веб презентација и апликација. 

Теоријска настава 

Markup језици; Дистинкција између садржаја и презентације; HTML језик; Тагови, атрибути, начини референцирања екстерног кода; CSS језик; Селектори, наслеђивање, форматирање текста, манипулација сликама и линковима, Flexbox и Grid алати за конструкцију layout-а; Превођење дизајна у код; Основе JavaScript језика; Израда сајта у Notepad-у; Израда сајта у Visual Studio Code-у; Мерне јединице на вебу, релативност величине пиксела; Статички и динамички сајтови, CMS платформе; WordPress платформа; израда веб презентације на WordPress платформи; Webflow платформа; Израда презентације на Webflow платформи; Типографија, анимација, 3D графика на вебу; HTML и CSS као алати за дизајн ван веба; 

Практична настава 

Кроз практичне вежбе у релевантним софтверима (Figma, WordPress, Webflow) и кроз програмирање одговарајућих решења (посредством Visual Studio Code окружења) студенти се упознају са различитим изазовима у имплементирању веб презентација