Veb dizajn

Cilj i ishod predmeta 

Cilj predmeta je da studenti ovladaju naprednim teorijskim i praktičnim znanjima neophodnim za implementaciju veb prezentacija. Studenti poimaju ključne aspekte dizajna, razvoja i implementacije front-end veb rešenja. Poznaju tehničke standarde, softvere i softverske jezike relevantne za implementaciju takvih rešenja. Studenti uviđaju neophodnost i prirodu saradnje između dizajnera i programera u razvoju kompleksnih veb prezentacija i aplikacija. 

Teorijska nastava 

Markup jezici; Distinkcija između sadržaja i prezentacije; HTML jezik; Tagovi, atributi, načini referenciranja eksternog koda; CSS jezik; Selektori, nasleđivanje, formatiranje teksta, manipulacija slikama i linkovima, Flexbox i Grid alati za konstrukciju layout-a; Prevođenje dizajna u kod; Osnove JavaScript jezika; Izrada sajta u Notepad-u; Izrada sajta u Visual Studio Code-u; Merne jedinice na vebu, relativnost veličine piksela; Statički i dinamički sajtovi, CMS platforme; WordPress platforma; izrada veb prezentacije na WordPress platformi; Webflow platforma; Izrada prezentacije na Webflow platformi; Tipografija, animacija, 3D grafika na vebu; HTML i CSS kao alati za dizajn van veba; 

Praktična nastava 

Kroz praktične vežbe u relevantnim softverima (Figma, WordPress, Webflow) i kroz programiranje odgovarajućih rešenja (posredstvom Visual Studio Code okruženja) studenti se upoznaju sa različitim izazovima u implementiranju veb prezentacija

1 thought on “Veb dizajn”

Comments are closed.