Виртуелизовани мрежни системи

Разумевање кључних ICT технологија и софтвера у модерним телекомуникационим системима. Познају основе и користе софтверске алате у анализи традиционалних и виртуелизованих комуникационих система. Идентификују проблем у реалном окружењу, изаберу адекватну софтверску технологију и самостално реше проблем. Управљају мрежом у којој су софтверска решења заснована на напредним ICT технологијама.

Теоријска настава

Увод у мрежни софтвер (основни појмови, компоненте и протоколи). Референтни модели. Основе технологије за виртуелизацију (појам и подела хипервизора, технике за виртуелизацију хардвера и софтвера, предности и недостаци виртуелизације рачунарске инфраструктуре). Преглед open-source и другог софтвера за виртуелизацију (КВМ, Oracle Virtual Box, Hyper-V, Xen и др.). Основе виртуелизације мреже (кључне компоненте и протоколи у виртуелним мрежама, напредни концепти архитектура виртуелне мреже). Основе умрежавања и виртуелизације стораге-а (DAS, SAN и NAS технологија складиштења, виртуелизација фајл система и storage-a, логички data warehouse-и и протоколи, RAID технологија). Виртуелизација података (концептуални модел података, концепт виртуелизације података и референтна архитектура- методе апстракције, валидације, парсирања и стандардизације, чишћења и обогаћивања података). Виртуелизација база података (појам и врсте база података, концепт виртуелизације базе података – дизајн виртуелне базе података, партиционисање базе података, репликација података, пример – Maria DB). Софтверске технологије за расподелу оптерећења на апликационом слоју (концепт расподеле оптерећења, постојећа решења на L2 и L3 слоју, софтвер за расподелу оптерећења на L7 слоју, DNS и proxy метода за расподелу оптерећења). Основе cloud computing технологије. Основе IoT технологије. Основе софтверски дефинисаног умрежавања (дефиниција програмабилне мреже, рутирање токова пакета, SDN архитектура, OpenFlow протокол, концепт и имплементација хибридне SDN мреже).

Практична настава

Основе виртуализационог софтвера Oracle VirtualBox. Напредна подешавања софтвера за виртуализацију. Уређивање виртуелних мрежних интерфејса. Уређивање виртуалних мрежних сегмената. Уређивање виртуалних ресурса (vCPU, RAM, virtual HDD, USB redirect, PCI redirect). Основе рада у Mininet мрежном симулационом окружењу. Конфигурација хостова. Конфигурација рутера и свичева. Напредна подешавања. Подизање редудансе виртуализованих система кроз софтверски RAID. Инсталација и конфигурација NAS сервиса на Linux системима. Конфигурација LVM (Logical Volume Manager) за виртуализацију физичких скадиштних медија. Инсталација и конфигурација МySQL Server база података. Конфигурисање виртуелних рутера кроз HSRP протокол у CISCO Packet Tracer. Технике балансирања оптерећења на апликативном нивоу. Конфигурација редудантних DNS сервиса. Конфигурација proxy балансера оптерећења. Инсталација и основна конфигурација OpenStack cloud окружења. Уређивање виртуалне мреже у OpenStack cloud окружењу. Основе спајања Internet of Things (IoT) на рачунарску мрежу. Симулација повезивања сензора и актуатора на рачунарску мрежу преко CISCO Packet Tracerta.

5691-virtuelizovani-mrezni-sistemi