Вишемедијска уметност

Циљ предмета

Циљ је да студенти одреде карактер сопствене уметничке праксе у односу на линије
историјског развоја вишемедијске уметности. Циљ је и да се испитају или реконституишу
граничне вредности и поља пресека вишемедијске уметности, дигиталне уметност и
мултимедијалног дизајна.

Исход предмета

Студенти су способни да одреде и анализирају чиниоце вишемедијског дела, тј. опсег медија
који збирно делују на реципијента. Разумеју вид односа и ниво интегрисаности медијских
саставница код вишемедијског дела. Уводе се у историју вишемедијског стваралаштва.
Оспособљавају се за конципирање и планирање етапа и исхода радног процеса у домену
вишемедијског стваралаштва. Посебан акценат ставља се на анализу и поређење тенденција у
областима сваремене дигиталне уметности, мултимедијалног дизајна, те вишемедијских
пракси у вези неодаде, флуксуса, процесуалне уметности, уметности перформанса и
амбијенталне уметности.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам вишемедијске уметничке праксе; Авангарда као одредница интердисциплинарног и
вишемедијског деловања; Неоавангарде и поставангарде; Вишемедијска уметност –
концептуализација, естетика и поетика деловања; Основе опажања вишемедијског дела;
Овладавање техникама и технологијама различитих уметности; Синергија и синестезијски
ефекти (претакање чулних сензација); Околности садејства уодношених елемената у
категоријама времена и простора; Испитивање кореспондентних односа између медијских
линија и ситуација у погледу њихове међусобне зависности; Реализација вишемедијских
вежби.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти реализују вежбе анализе и конципирања
вишемедијских дела, те изводе вишемедијска дела.

6353-visemedijska-umetnost