Zaštita računarske mreže pomoću mrežne barijere

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz područja administracije mrežnih komunikacionih barijera
pokrenutih pod operativnim sistemom Windows.
Po završetku kursa student će biti sposoban da obavi instalaciju Microsoft Forefront Threat Management
Gateway – TMG servera (naziv poslednje verzije ISA servera). Takođe, student će biti osposobljen za
konfigurisanje pristupa korisnika na internet resurse, za razumevanje i konfigurisanje odnosa sa DNS
servisom, za implementaciju mrežnih objekata i mrežnih pravila, za implementaciju pravila pristupa
kao i za implementaciju sistemskih pravila, za razumevanje i implementaciju različitih vrsta
filtriranja saobraćaja, za implementaciju šablona.

Teorijska nastava

Pregled svojstava TMG servera. Instalacija i održavanje TMG servera. Obezbeđivanje pristupa na
internet resurse. Konfigurisanje servera kao mrežne barijere. Konfigurisanje pristupa na interne
resurse. Integrisanje TMG servera i servera elektronske pošte. Napredno aplikaciono i veb
filtriranje. Konfigurisanje VPN pristupa udaljenih klijenata i povezivanje udaljenih
mreža. Implementacija funkcije keširanja. Praćenje rada servera.

Praktična nastava

Laboratorijska vežba: instalacija i održavanje TMG servera. Laboratorijska vežba: obezbeđivanje
pristupa na internet resurse. Laboratorijska vežba: konfigurisanje servera u ulozi komunikacione
barijere. Laboratorijska vežba: konfigurisanje pristupa na interne resurse. Laboratorijska vežba:
integracija TMG servera sa servisima elektronske pošte. Laboratorijska vežba: Napredno aplikaciono i
veb filtriranje. Laboratorijska vežba: Konfigurisanje VPN pristupa za udaljene klijente i mreže.
Laboratorijska vežba: Implementacija keširanja. Laboratorijska vežba: Praćenje rada servera.

2919-implementiranje-microsoft-isa-servera